Opština Bar raspisala konkurs za dodjelu stipendija

opsstin

Sekretarijat za kulturu, sport i mlade raspisuje Konkurs za dodjelu stipendija za studijsku 2021/2022 g.

Opština Bar u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima za stipendiranje studenata u opštini Bar dodjeljuje stipendije za studijsku 2021/2022 godinu studentima primijenjenih osnovnih studija, akademskih osnovnih studija, specijalističkih studija i master (postdiplomskih studija).

Pravo na stipendiju imaju studenti koji imaju prebivalište u opštini Bar najmanje godinu dana do dana raspisivanja konkursa, studenti koji su prema nastavnom programu primijenjenih osnovnih, akademskih osnovnih, specijalističkih i master (postdiplomskih) studija, pojedinačno, ostvarili prosječnu ocjenu 9,00 (tokom svih studijskih godina), nijesu obnovili ni jednu godinu tokom studija, nijesu u radnom odnosu i nijesu stariji od 25 godina.

Studenti primijenjenih osnovnih i akademskih studija, kao i studenti specijalističkih studija uz prijavu na konkurs, treba da dostave sljedeća dokumenta: Izvod iz matične knjige rođenih, potvrdu o prebivalištu, potvrdu o upisu godine studija, potvrdu o položenim ispitima iz prethodnih godina, potvrdu o ostvarenoj prosječnoj ocjeni sa prethodnih godina studija i dokaz da nije u radnom odnosu

Studenti master (postdiplomskih) studija, uz prijavu na konkurs, dostavljaju: Izvod iz matične knjige rođenih, potvrdu o prebivalištu, potvrdu o upisu godine studija, potvrdu o položenim ispitima iz prethodnih godina, potvrdu o ostvarenoj prosječnoj ocjeni (sa osnovnih studija najmanje 9,00, specijalističkih studija najmanje 9,00 iprve (I) godine master (postdiplomskih) studija najmanje 9,00, te dokaz da nije u radnom odnosu.

Za uvjerenja o studiranju izdata na stranom jeziku potrebno je dostaviti prevod ovlašćenog sudskog tumača.

Dokumenti koji se dostavljaju kao dokaz o ispunjavanju uslova moraju biti original ili ovjerene fotokopije.

Rok za podnošenje prijava je 20 dana od dana raspisivanja konkursa, zaključno sa 02. novembrom 2021. godine. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave na konkurs (koje se nalaze u Građanskom birou Opštine Bar i na sajtu Opštine Bar) podnose se na šalterima Građanskog biroa u Opštini Bar ili se mogu poslati poštom na adresu Opština Bar, Sekretarijat za kulturu, sport i mlade, Bulevar Revolucije br. 1, sa naznakom: za Konkurs za dodjelu stipendija.

Ovaj konkurs se objavljuje u dnevnom listu ‘’Pobjeda’’, na internet stranici (www.bar.me), oglasnoj tabli Opštine Bar i preko lokalnog javnog emitera ‘’Radio Bar’’.

Dodatna obavještenja mogu se dobiti u Sekretarijatu za kulturu,sport i mlade na telefon (030) 301 485, navodi se u obajveštenju koje potpisuje sekretarka Sekretarijata za kulturu, sport i mlade mr Irina Dabović.

auto klime bakovic 1

allegra

opstina bar

Cerovo

turisticka organizacija bar

kalamper

stara carsija

vodovod bar

komunalno

regionalni vodovod novi

luka bar

AD Marina Logo

ave tours

fpep vertical

Klime Baković

djokic

Logo MPF

tobar