Opština Bar raspisala konkurs za dodjelu stipendija

opsstin

Sekretarijat za kulturu, sport i mlade raspisuje Konkurs za dodjelu stipendija za studijsku 2021/2022 g.

Opština Bar u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima za stipendiranje studenata u opštini Bar dodjeljuje stipendije za studijsku 2021/2022 godinu studentima primijenjenih osnovnih studija, akademskih osnovnih studija, specijalističkih studija i master (postdiplomskih studija).

Pravo na stipendiju imaju studenti koji imaju prebivalište u opštini Bar najmanje godinu dana do dana raspisivanja konkursa, studenti koji su prema nastavnom programu primijenjenih osnovnih, akademskih osnovnih, specijalističkih i master (postdiplomskih) studija, pojedinačno, ostvarili prosječnu ocjenu 9,00 (tokom svih studijskih godina), nijesu obnovili ni jednu godinu tokom studija, nijesu u radnom odnosu i nijesu stariji od 25 godina.

Studenti primijenjenih osnovnih i akademskih studija, kao i studenti specijalističkih studija uz prijavu na konkurs, treba da dostave sljedeća dokumenta: Izvod iz matične knjige rođenih, potvrdu o prebivalištu, potvrdu o upisu godine studija, potvrdu o položenim ispitima iz prethodnih godina, potvrdu o ostvarenoj prosječnoj ocjeni sa prethodnih godina studija i dokaz da nije u radnom odnosu

Studenti master (postdiplomskih) studija, uz prijavu na konkurs, dostavljaju: Izvod iz matične knjige rođenih, potvrdu o prebivalištu, potvrdu o upisu godine studija, potvrdu o položenim ispitima iz prethodnih godina, potvrdu o ostvarenoj prosječnoj ocjeni (sa osnovnih studija najmanje 9,00, specijalističkih studija najmanje 9,00 iprve (I) godine master (postdiplomskih) studija najmanje 9,00, te dokaz da nije u radnom odnosu.

Za uvjerenja o studiranju izdata na stranom jeziku potrebno je dostaviti prevod ovlašćenog sudskog tumača.

Dokumenti koji se dostavljaju kao dokaz o ispunjavanju uslova moraju biti original ili ovjerene fotokopije.

Rok za podnošenje prijava je 20 dana od dana raspisivanja konkursa, zaključno sa 02. novembrom 2021. godine. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave na konkurs (koje se nalaze u Građanskom birou Opštine Bar i na sajtu Opštine Bar) podnose se na šalterima Građanskog biroa u Opštini Bar ili se mogu poslati poštom na adresu Opština Bar, Sekretarijat za kulturu, sport i mlade, Bulevar Revolucije br. 1, sa naznakom: za Konkurs za dodjelu stipendija.

Ovaj konkurs se objavljuje u dnevnom listu ‘’Pobjeda’’, na internet stranici (www.bar.me), oglasnoj tabli Opštine Bar i preko lokalnog javnog emitera ‘’Radio Bar’’.

Dodatna obavještenja mogu se dobiti u Sekretarijatu za kulturu,sport i mlade na telefon (030) 301 485, navodi se u obajveštenju koje potpisuje sekretarka Sekretarijata za kulturu, sport i mlade mr Irina Dabović.

auto klime bakovic 1

opstina bar

allegra

Cerovo

turisticka organizacija bar

kalamper

stara carsija

vodovod bar

komunalno

regionalni vodovod novi

luka bar

AD Marina Logo

ave tours

Klime Baković

djokic

Logo MPF

tobar